Práca

Hľadáte si novú prácu? Radnica vypísala výberové konanie na post riaditeľa MŠ

Mali by ste záujem o prácu v pedagogickom kolektíve? Tak práve vás možno osloví ponuka, s ktorou prišlo mesto Topoľčany.

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si novú prácu? Radnica vypísala výberové konanie na post riaditeľa MŠ
Zdroj: TASR

Mesto vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky Materskej školy, Lipová 1736/2, Topoľčany. Aké kvalifikačné predpoklady by mal spĺňať uchádzač?

V prvom rade sa jedná o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy. Dôležitá je aj odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie. Chýbať by vám nemalo najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (alebo päť rokov odbornej činnosti).

Doklady, ktoré treba dodať

Medzi ďalšie požiadavky na uchádzača sa radí absolvovanie prvej atestácie, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Uchádzač by mal byť zdravotne spôsobilá a ovládať štátny jazyk. Dôležitá je znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy i ovládanie práce s PC. Vyžadované sú organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. štruktúrovaný profesijný životopis
  3. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  4. doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe
  5. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu maximálne 5-ich strán)
  6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia pri výberovom konaní)
  7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

Kam so žiadosťou?

Pokiaľ máte záujem o ponúkané miesto, žiadosť do výberového konania a ďalšie požadované doklady treba do 23. novembra doručiť na adresu: Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany. Zaniesť ich môžete aj osobne do 15.30 hodiny uvedeného dňa do podateľne MsÚ.

„Obálku označte heslom: „Výberové konanie – MŠ, Lipová 1736/2, Topoľčany – Neotvárať“,“ informuje radnica v materiáloch k výberovému konaniu.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie