Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  28 °C
Lucia Šútorová Práca

Kraj vyhlásil výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa nitrianskeho divadla!

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa nitrianskeho divadla. Pozrite si čo všetko musí nový riaditeľ spĺňať.

Ilustračný obrázok k článku Kraj vyhlásil výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa nitrianskeho divadla!
Zdroj: Dnes24.sk

Ako uvádza Nitriansky samosprávny kraj na svojom webe, výberové konanie je vyhlásené na obsadenie funkcie riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre. „Prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými dokladmi a projektom rozvoja predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou s termínom doručenia do 15. apríla 2016 do 14.00 hod,“ informuje NSK na svojom webe.

Medzi kvalifikačné kritéria, ktoré musí podľa NSK spĺňať uchádzač patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, podmienkou je 5-ročná prax v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry. Medzi inými požiadavkami sú na webe NSK uvedené: bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace schopnosti, predloženie projektu rozvoja Divadla Andreja Bagara v Nitre, znalosť štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

„Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované doklady bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania,“ píše sa na webe NSK.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška na zaradenie do výberového konania,
  • profesijný životopis,
  • úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
  • originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku pošlite v zalepenej obálke, s nápisom "výberové konanie-riaditeľ DAB Nitra“. Prihlášku zasielajte na adresu:Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk