Správy Práca

Mesto hľadá nové tváre: Vyhlásilo výberové konania na pozície dvoch riaditeľov škôl

Máte prax v pedagogickom smere a radi by ste postúpili o stupienok vyššie? Mesto Topoľčany zverejnilo Výberové konania na pozície riaditeľov základných škôl.

Ilustračný obrázok k článku Mesto hľadá nové tváre: Vyhlásilo výberové konania na pozície dvoch riaditeľov škôl
Zdroj: TASR

Ako informuje topoľčianska radnica na svojom webe: „Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky Základnej školy , J. Hollého 696/3, Topoľčany a výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany.“

Aké základné podmienky musí spĺňať záujemca o obsadenie niektorej z ponúkaných funkcií?

Samozrejmé je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie. Chýbať by nemalo najmenej päť rokov pedagogickej praxe a absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady. Medzi ďalšie predpoklady patria osobnostné a morálne predpoklady a občianska bezúhonnosť.

Uchádzač ďalej musí byť zdravotne spôsobilý a mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Samozrejmosťou je ovládanie štátneho jazyka a znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy. Uchádzať by mal vedieť pracovať s PC. Nesmú chýbať organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti a strategické a kreatívne myslenie, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie alebo jej náhrady
  • doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe
  • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 5-ich strán)
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia pri výberovom konaní)
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn. od 25.05.2018 v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

Ako ďalej informuje radnica: „Žiadosť do výberového konania a ďalšie požadované doklady doručte do 31.05.2018 na adresu: Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany alebo osobne do 15,30 hod. uvedeného dňa – do podateľne MsÚ.“

Obálku označte heslom „Výberové konanie – ZŠ, J. Hollého 696/3, Topoľčany – Neotvárať“ alebo „Výberové konanie – ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany – Neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie