Práca

Radnica hľadá nového človeka: Potrebuje obsadiť voľné pracovné miesto

Máte záujem o zmenu pracovnej pozície? Potom čítajte nasledujúce riadky. Topoľčianska radnica zverejnila zaujímavý oznam.

Ilustračný obrázok k článku Radnica hľadá nového človeka: Potrebuje obsadiť voľné pracovné miesto
Foto: Ivan Bučko / Zdroj: Dnes24.sk

„Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na projektového manažéra,“ informuje radnica na svojom webe.

Pracovná pozícia je na dobu neurčitú s nástupom od 01. mája 2018.

Medzi kvalifikačné predpoklady budúceho projektového manažéra patrí ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne zameranie na verejnú správu a regionálny rozvoj. Radnica zverejnila aj ďalšie požiadavky na uchádzača: odborná prax v oblasti regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov, grantov, ovládanie PC, Windows, Excel, Word, internet, flexibilnosť, komunikatívnosť, vyrovnaná harmonická osobnosť, bezúhonnosť, schopnosť pracovať v tíme a znalosť právnych noriem v oblasti najmä zákona č. 369/1990 Zb. – zákon o obecnom zriadení, zákona č. 343/2015 Zz., – zákon o verejnom obstarávaní. Vítaná je aj znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov

  • písomná prihláška do výberového konania
  • kópia občianskeho preukazu
  • osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia až pri výbero

vom konaní)

  • profesijný životopis
  • písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony

    a o pravdivosti všetkých uvedených údajov

„Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 12. apríla 2018 do 12,00 hod. v podateľni Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany,“ informuje topoľčianska radnica.

Prihlášku treba podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie (projektový manažér) – neotvárať!“. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie